ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม

14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระบุว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561โดยกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งดังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.ให้พนักงานรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.ให้พนักงานรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.ให้พนักงานรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.ให้พนักงานรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม