กรมเจ้าท่า ฟุ้ง ดันไทยเป็นศูนย์กลางพาณิชยนาวีของอาเซียน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้นในระดับโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (30 ส.ค. 64) นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาพาณิชยนาวี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีนโยบายที่จะปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาพาณิชยนาวีให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านพาณิชยนาวี โดยได้ผลักดันมาตรการและแนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย ให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มอัตราการเติบโตของระวางบรรทุก เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเรือไทยในระดับโลกเพิ่มขึ้น รวมถึง การจ้างแรงงานบุคลากรด้านพาณิชยนาวีเพิ่มขึ้นด้วย

 

นอกจากนี้ได้ประสานกับผู้ประกอบการพาณิชยนาวี ประกอบด้วย กิจการขนส่งทางทะเล กิจการท่าเรือ กิจการอู่เรือ กิจการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อติดตามข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำหรับประกอบการพิจารณาในการกำหนดมาตรการพัฒนาส่งเสริมพาณิชยนาวีและกิจการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ โดยประเด็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ได้มอบให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้มีผลในทางปฏิบัติแล้ว ซึ่งมีการติดตามรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะๆ

โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเข้าร่วม การประชุมในเวทีต่าง ๆ เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพาณิชยนาวีและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการคมนาคมของวุฒิสภา การแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ปัญหาค่าระวางสูง ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม การอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำของอาเซียน ของคณะอนุกรรมการการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

สำหรับการพาณิชยนาวี มีลักษณะเป็นระบบประกอบด้วยกิจการที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันจำนวนมาก การที่จะทำให้กิจการต่าง ๆ เหล่านั้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวีต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมพาณิชยนาวีและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำเพื่อลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์สนับสนุนการส่งออกและนำเข้า ซึ่งสอดรับกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ไทยมีกองเรือพาณิชย์นาวีที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยออกไปสู่ตลาดโลก จะช่วยลดต้นทุนของสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน