นายอำเภอสิงหนครเซ็นต์คำสั่งด่วนล็อคดาวน์พื้นที่ ม.1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 14 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

27 สิงหาคม 2564 ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอสิงหนครในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนครคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนคร เซ็นต์คำสั่งเรื่อง ปิดทางเข้าออกชุมชนบ้านชายหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายอำเภอสั่งด่วน!! ล็อกดาวน์ หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ สงขลา 14 วัน สกัดระบาด
 

โดยประกาศ ล็อกดาวน์พื้นที่ 14 วัน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนคร จึงมีมติให้ปิดทางเข้าออกชุมชนบ้านชายหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ ตั้งแต่สามแยกซอยสันติสุขถึงริมชายเขา หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านชายหิน โดยประชาชน ห้ามเดินทางเข้าออกเว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564
นายอำเภอสั่งด่วน!! ล็อกดาวน์ หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ สงขลา 14 วัน สกัดระบาด นายอำเภอสั่งด่วน!! ล็อกดาวน์ หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ สงขลา 14 วัน สกัดระบาด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ลงนามโดย นายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอสิงหนครในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนครคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสิงหนคร

นายอำเภอสั่งด่วน!! ล็อกดาวน์ หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ สงขลา 14 วัน สกัดระบาด

 

ภาพ โดย:

เฟซบุ๊ค นายกอง จันทร์สว่าง