เปิดตัวแนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กในประเทศไทย รวมกลุ่มองค์กรและบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ ปกป้องการล่วงละเมิดในชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย การแสวงประโยชน์โดยมิชอบ และการป้องกันค้ามนุษย์ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 สิงหาคม 2564 แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เตรียมเปิดตัวโดยก่ารรวมกลุ่มองค์กรและบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ พร้อมมุ่งมั่นในการทำงานปกป้องการล่วงละเมิดในชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย การแสวงประโยชน์โดยมิชอบ และการป้องกันค้ามนุษย์ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ดีขึ้น

 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มุ่งปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก รวมถึงบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นเด็ก เยาวชน ผู้เสียหายและผู้ที่เสี่ยงจากการถูกค้ามนุษย์ทุกรูปแบบได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต

 

คุณค่าที่แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ยึดถือ 


1. ลงมือปฏิบัติ 

ในการทำงานร่วมกันและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและการปฏิรูปที่มีประโยชน์

 

2.  ความเป็นมืออาชีพ
เราให้คุณค่ากับความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ตรงในการปกป้องคุ้มครองเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์


3. เพื่อนร่วมพันธกิจ
เราแสวงหาความร่วมมือแบบพันธมิตรระหว่างสมาชิกในแนวร่วมและข้ามภาคส่วน เราให้คุณค่าต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประสบปัญหา

 

4. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างหลากหลาย
เราให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา โดยให้ความเคารพและความสำคัญต่อความแตกต่างหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน

 

5. ความสัตย์สุจริต
เรายึดถือและปฎิบัติต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมายด้วยความสัตย์สุจริตรวมถึงปฎิบัติต่อสมาชิกของแนวร่วมนี้ด้วยความสุจริตและจริงใจต่อกันโดยถือเอาประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นเป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างสุจริตใจ

 

 

กำหนดการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “การยกระดับและพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย” และการเปิดตัว“แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กประเทศไทย” หรือ Thailand Anti-TIP and Child Protection Coalition (TIP ACT Coalition)” วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 – 16:45 น.

แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด