กรมศุลกากร ก้าวสู่สังคมไร้เงิน 100% ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation:DEC) ดีเดย์ กันยายน ปีนี้

20 สิงหาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)” เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนเข้าใจการชำระเงินค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 500 คน ผ่านระบบ Video Conference : Zoom Cloud Meeting

ศุลกากรเปิดรับชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ย.นี้

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า งานสัมมนา“โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)” ในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชำระค่าภาษีอากร โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร การเปลี่ยนบัตรภาษีกระดาษเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต เป็นต้น สำหรับในส่วนของกรมศุลกากรผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีความเข้าใจในระบบการชำระค่าภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออก ซึ่งจะสามารถชำระเงินค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเดินทางมายังกรมศุลกากร ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการ National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเริ่มใช้วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า  ที่ผ่านมา กรมศุลกากรมีช่องทางการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว 2 ช่องทาง ดังนี้  1. การชำระเงินโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร e-Payment  และ 2. การชำระเงินโดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร/ตัวแทนรับชำระเงิน Bill Payment และ ในครั้งนี้กรมศุลกากรได้เปิดตัว บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะครบกระบวนการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรเป็น 100% อีกทั้ง ยังลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกด้วย