คลังมั่นใจลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทวันนี้ ไม่กระทบเชื่อมั่น ประชาชนไม่แห่ถอนเงินแน่ เหตุสถาบันการเงินเข้มแข็ง ด้านแบงก์ออมสินคาดหน่วยงานรัฐ-เอกชนโยกเงินมาฝาก เพราะรัฐบาลประกัน 100% 

ตั้งแต่วันนี้สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากสำหรับผู้ฝากเงินผ่านสถาบันการเงิน 35 แห่งที่อยู่ภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเทศจาก 5 ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงิน เหลือ 1 ล้านบาทต่อบัญชีต่อสถาบันการเงิน

ปลัดกระทรวงการคลัง กฤษฎา จีนะวิจารณะ ระบุ การคุ้มครองเงินฝาก 100% ในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อ 1 ธนาคาร จะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มแข็งมาก และที่ผ่านมาสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ประกาศเลื่อนระยะเวลาการคุ้มครองมาอย่างต่อเนื่อง เท่ากับให้ระยะเวลาผู้ฝากมีการเตรียมตัวในการบริหารจัดการเงินออมของตัวเอง ดังนั้นการเริ่มต้นระยะเวลาคุ้มครองเงินฝากในระดับดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมแล้ว

ดีเดย์วันนี้! ลด คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้าน/บัญชี
 

“การปรับเปลี่ยนวงเงินการคุ้มครองเงินฝากจาก 5 ล้านบาท เหลือ 1 ล้านบาทนั้น เราได้ให้ระยะเวลามานานแล้ว ก็ทำให้ผู้ฝากเงินได้เตรียมตัวมาเพียงพอแล้ว”

วงเงินการคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท ถือว่า ครอบคลุมบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ในระบบอยู่แล้ว ผู้ฝากส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบกรณีการเปลี่ยนวงเงินการคุ้มครอง 

สำหรับการโยกย้ายเงินฝากจากแบงก์พาณิชย์มาอยู่แบงก์รัฐนั้น ขณะนี้ไม่ได้รับรายงานการโยกย้ายบัญชีเงินฝากที่มีความผิดปกติแต่อย่างใด

ขณะที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากระบุว่า วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็น 98.03% ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

สำหรับข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ 31 พ.ค.2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันมีจำนวน 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้น 1.62% โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็น 97% ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น และเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวนทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.33% จากสิ้นปีก่อน

ดีเดย์วันนี้! ลด คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้าน/บัญชี
 

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร คาดว่าหลังจากวันนี้ จะมีเงินฝากจำนวนหนึ่งไหลเข้ามายังธนาคาร ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ฝากที่มีเงินฝากเป็นเงินเก็บ ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต้องการให้เงินฝากได้รับการคุ้มครอง โดยที่ไม่มีความเสี่ยง

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองเงินฝากในระยะที่ผ่านมา ยอดเงินฝากได้ไหลเข้ามายังธนาคาร แต่เป็นจำนวนที่ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้
ซึ่งออมสินเป็นธนาคารรัฐแห่งเดียวที่พ.ร.บ.ของธนาคารกำหนดการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยโดยรัฐบาลทั้ง 100%

นอกจากนี้ธนาคารยังมีสถานะแข็งแกร่ง ทั้งในแง่สินทรัพย์และภาพรวมการดำเนินงาน จึงถือว่าธนาคารมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ฝากเงิน

สำหรับธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จัดตั้งขึ้นและดำเนินการงานตาม พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก การปรับลดวงเงินคุ้มครองฯ จึงไม่ได้ส่งผลต่อการคุ้มครองเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินแต่อย่างใด 

ธนาคารออมสินยังเป็นธนาคารของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ต่างจากสถาบันการเงินอื่นทั้งหมด โดยพ.ร.บ.ธนาคารออมสิน มาตรา 21 มีสาระสำคัญคือ การคืนเงินต้น และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินกับธนาคารออมสิน มีรัฐบาลเป็นประกันทั้งสิ้น