มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นร่วมช่วยเมือง จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง ดูแลพื้นที่ ตำบลโคกสี ตำบลหนองตูม ตำบลบึงเนียม นำผู้ป่วยโควิดเข้าดูแล ก่อนส่งไปรักษาต่อ

  4 สิงหาคม 2564  ศูนย์การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ อบต.โคกสี อบต.หนองตูม อบต.บึงเนียม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 3 ตำบล ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อประจำตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลหนองตูม หลังจากที่แนวโน้มการระบาดในกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายจังหวัดที่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อรอรับการรักษาอีกมาก จังหวัดขอนแก่นจึงเตรียมการรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมด้วยช่วยกันราชมงคลขอนแก่นตั้งศูนย์พักคอย

ร่วมด้วยช่วยกันราชมงคลขอนแก่นตั้งศูนย์พักคอย

 

ในวันนี้ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์พักคอยและพักพิง พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่

ร่วมด้วยช่วยกันราชมงคลขอนแก่นตั้งศูนย์พักคอย

ร่วมด้วยช่วยกันราชมงคลขอนแก่นตั้งศูนย์พักคอย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ในภาวะวิกฤติโควิด-19โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบาย ให้ หน่วยงานในสังกัด มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีซึ่ง วิทยาเขตขอนแก่นรับผิดชอบดูแลมีอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ โรงเก็บเครื่องจักรเครื่องมือ แปลงทดสอบทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บ้านพักอาจารย์ บ้านพักคนงาน ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนได้ปรับเป็นการศึกษาออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาเขตขอนแก่นจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย ฯ ได้แก่ แฟลตที่พัก 10 ยูนิต จำนวน 20 เตียง เป็นหน่วยพักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป
ส่วนอาคารเรียนรวมจำนวน 48 เตียง(รองรับสูงสุดได้ 124 เตียง ) เป็นหน่วยพักพิงกักตัว สำหรับคนขอนแก่นที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและควบคุมเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Quarantine) และชั้นที่ 1 จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการจำนวน 1 ห้อง ชั้น 2 พักกักตัว สำหรับผู้หญิง จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 16 เตียง ชั้นที่ 3 -4 พักกักตัว สำหรับ ผู้ชายจำนวน 4 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 32 เตียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
 

โดย  - ศูนย์อีสาน 

 

ร่วมด้วยช่วยกันราชมงคลขอนแก่นตั้งศูนย์พักคอย

 

ร่วมด้วยช่วยกันราชมงคลขอนแก่นตั้งศูนย์พักคอย