background-defaultbackground-default
เกินไปไหม? ซื้อของกินในห้างฯห้ามถือกลับบ้านเอง ต้องส่งเดลิเวอรี่เท่านั้น

เกินไปไหม! ซื้อของกินในห้างฯห้ามถือกลับบ้านเอง ต้องใช้บริการขนส่งเท่านั้น นายกฯ ลงนามคำสั่ง ประกาศในราชกิจจาฯ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30 ระบุ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ใช้บริการผ่าน เดลิเวอรี่ เท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (2 ส.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนดออกตตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) เมื่อวันที่ 1 ส.ค. โดยมีใจความสำคัญ คือ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงบังคับใช้ไปต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้รับยกเว้น กิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้สามารถจัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต  คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไป หรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในช้ันแรก

 

รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัยสถาน ที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวหรือกิจกรรมตามที่ศปม.กำหนด

ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานีและสมุทรสาคร พิจารณาปรับมาตรการ เพื่อให้พื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สถานที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับแรงงานงานก่อสร้างและการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับพื้นที่สถานที่หรือกิจกรรมที่มีประกาศหรือคำสั่งปิดหรือห้ามดำเนินกิจกรรม เนื่องจากปรากฏการแพร่ระบาดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายกรณี

 

อย่างไรก็ตาม การปรับเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการเดินทางของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลให้ ศบค.มท. ศปม. กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล  พิจารณาผ่อนคลายมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้า ออกของแรงงานก่อสร้าง ที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดในเส้นทางคมนาคม ให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายและมาตรการควบคุม รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ขณะเดียวกันการบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ส.ค.โดยให้ประเมินสถานการณ์ความเหมาะสม ตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่  3 ส.ค.2564 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อ่านรายละเอียดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0001.PDF

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด