กระทรวงคมนาคม ได้ฤกษ์จัดรถไฟขบวนพิเศษส่งผู้ป่วยโควิด รักษาที่ภูมิลำเนา 7 จังหวัดอีสานใต้ วันที่ 27 ก.ค. ผู้ป่วยถึงโคราชสถานีแรก เวลา 13.29 น. และถึงสถานีสุดท้ายอุบลราชธานี 18.00 น.

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีแต่ละท่านรับผิดชอบการส่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล กลับไปเข้ารับการรักษาในจังหวัดภูมิลำเนา และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับผิดชอบการประสานและบริหารการจัดส่งผู้ป่วย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการประสานการบริหารจัดการจัดส่งผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา รวมเป็น 7 จังหวัด  

คมนาคมได้ฤกษ์จัดรถไฟขบวนพิเศษส่งผู้ป่วยโควิดกลับอีสาน

ซึ่งต่อมา กระทรวงคมนาคม ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื่อประสานการดำเนินงานระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งประสานการดำเนินงาน นั้น กระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดให้มีขบวนรถไฟเป็นขบวนแรก เที่ยวพิเศษ ขบวน 971 เส้นทางต้นทางสถานีรถไฟรังสิต – ปลายทางอุบลราชธานี ออกเดินทางจากสถานีรังสิต วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. โดยให้บริการโดยสารสำหรับผู้ป่วยที่แสดงความประสงค์กลับไปเข้ารับการรักษาอาการ ที่ 7 จังหวัดภูมิลำเนา จำนวน 137 คน (มีอาการระดับเขียว – และเหลือง)
 

โดยมีขั้นตอน การดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) ผู้ป่วยฯ แจ้งความประสงค์ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และแสดงความประสงค์ผ่านระบบ Call center จังหวัดภูมิลำเนา และได้รับการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบสภาพความพร้อม และอาการเบื้องต้นจาก สพฉ. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานในการดูแล ผู้ป่วยจากที่พักมายังสถานีต้นทาง และดูแลอาการ สุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทาง

2) รฟท. ดูแลเรื่องการเดินขบวนรถไฟ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง จนถึงจังหวัดปลายทาง

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยทหาร และขนส่งจังหวัด ร่วมในการรับ – ส่ง ผู้ป่วยจากสถานีรถไฟจังหวัดปลายทาง ไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้
คมนาคมได้ฤกษ์จัดรถไฟขบวนพิเศษส่งผู้ป่วยโควิดกลับอีสาน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้เร่งประสานกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพาผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านเกิด 7 จังหวัดอีสานใต้ ตามการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน หากพบมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมพร้อมเสริมทัพจัดระบบ ขนส่งทางบก - ทางราง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดต่อไป

คมนาคมได้ฤกษ์จัดรถไฟขบวนพิเศษส่งผู้ป่วยโควิดกลับอีสาน

 

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินรถไฟขบวนพิเศษเพื่อจัดส่งผู้ป่วยฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปยังภูมิลำเนา 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเข้ารับการรักษา จะได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงที และนำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน ที่ได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19 

ส่วนขบวนรถไฟด่วนพิเศษรับผู้ป่วยโควิดขบวนแรก  27 กรกฎาคม 2564  ขบวนที่ 971 รังสิต-อุบลราชธานี  

กำหนดการมีรายละเอียดดังนี้ 
เวลา 08.00 น.  ออกจากพหลโยธิน
เวลา 08.45 น.  ถึงสถานีรังสิต รับผู้ป่วย
เวลา 09.50 น.  ออกจากสถานีรังสิต
เวลา 13.29 น.  ถึงสถานีรถไฟนครราชสีมา ส่งผู้ป่วย
เวลา 15.05 น.  ถึงสถานีบุรีรัมย์ ส่งผู้ป่วย
เวลา 15.38 น.  ถึงสถานีลำชี จ.สุรินทร์ ส่งผู้ป่วย
เวลา 17.17 น.  ถึงสถานีหนองแวง จ.ศรีสะเกษ ส่งผู้ป่วย
เวลา 18.00 น.  ถึงสถานีวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ส่งผู้ป่วย

 

ภาพข่าวโดย : ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ