คณะกรรมการมรดกโลกไม่บรรจุ ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เข้าพิจารณามรดกโลก ในภาวะอันตราย พร้อมให้ยุติการสร้างเขื่อนรอบพื้นที่มรดกโลกทั้งหมด ห่วงกระทบคุณค่าสากล และให้ทำรายงานความก้าวหน้าเสนอภายใน 1 ก.พ.65

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่ประเทศจีน ซึ่งนับเป็นวันที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferece) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุคณะกรรมการมรดกโลกไม่ได้บรรจุมติที่เกี่ยวกับกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 2 ของประเทศไทย เข้ามาพิจารณา โดยก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่า มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ จะถูกนำเสนอเข้าพิจารณาให้เป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย แต่ปรากฏว่าไม่ถูกบรรจุเข้าสู่การประชุมในครั้งนี้ หลังจากคณะผู้แทนไทยสามารถเจรจากับกรรมการประเทศอื่นๆ ได้สำเร็จ

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44

ทั้งนี้ กรรมการมรดกโลกได้มีข้อมติให้ ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แหล่งมรดกทางธรรมชาติของไทย ต้องดำเนินงานตามข้อมติ 6 ข้อ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44

1.ให้กำหนดนิยามในการบ่งชี้แผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีวิธีการตรวจสอบที่เพียงพอในการวัดประสิทธิผลในการดำเนินการตามคำแนะนำขอคณะผู้ติดตามตรวจสอบ (Reactive Monitoring mission) เมื่อปี 2559

2. ให้ดำเนินการติดตามผลอย่างใกล้ชิดว่าการออกกฎหมายใหม่ส่งผลต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของแหล่งอย่างไร และให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งอย่างผิดกฎหมาย

3. ให้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการบรรเทาผลกระทบและการติดตามผลกระทบจากการดำเนินการภายหลังการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมงและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เพื่อลดผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของเหล่ง

  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 44

4. ยินดีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุติการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 และ หาทางเลือกอื่นเพื่อทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมในการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่แหล่ง และการยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนลำพระยาธารเพื่อลดผลกระทบทางลบต้อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง และได้รับรายงานว่ามีการพัฒนาโครงการเขื่อนหลายโครงการในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จึงขอย้ำให้ยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในพื้นที่แหล่งอย่างถาวร

5. ให้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึง แหล่งมรดกโลก เพื่อรายงานแผนการจัดการและแผนการพัฒนาในอนาคตของพื้นที่ลุ่มน้ำ และสำหรับข้อเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนโดยรอบพื้นที่แหล่งมรดกโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อคณะค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง ให้ระงับการดำเนินการจนกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์จะแล้วเสร็จ และได้รับ การตรวจสอบโดยศูนย์มรดกโลกและสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)

6. ให้จัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 1 ก.พ. 65 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในปี 2565

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)