สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้ พบเพิ่มอีก 191 ราย ทำให้ยอดป่วยสะสมระลอกใหม่อยู่ที่ 4,457 ราย และยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้อีก 2 ราย

29 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ.ทีม SAT & SRRT ตรวจพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 191 ราย พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 4,457 ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่

 • สัญชาติ ไทย 101 ราย
 • อื่นๆ 90 ราย
 • ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 161 ราย
 • การเฝ้าระวังเชิงรับ 30 ราย
 • ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา = 141 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น
 • ในสัดส่วนเพศชาย และหญิงเท่ากับ 1:1.24
 • รวมสะสมผู้เสียชีวิต 46 ราย ในวันนี้ + 2 ราย อัตราป่วยตาย = ร้อยละ 1.03 (ระลอกธันวาคม 2 ราย)(ระลอกเมษายน 44 ราย)

 • อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่
 • อำเภอสามพราน (88 ราย)
 • อำเภอเมือง (76 ราย)
 • อำเภอดอนตูม (11 ราย)

 • กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ
  ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในตลาด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน
  ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอจัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูง เน้นการกักกัน
  การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์/โรงชำแหละสุกร พิจารณาดำเนินการ Bubble and Sealรวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องอีกด้วย

  นครปฐม ตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 191 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,457 ราย