ลัมปี สกิน ลามเข้าฟาร์มสาธิต เลี้ยงโค-กระบือ คณะเกษตรศาสตร์ มข.แล้ว พบติดเชื้อ 23 ตัว จากทั้งหมด 90 ตัว ในอีสานพบติดเชื้อยังรุนแรงมีวัวตายเกินมาตรฐานสากลถึง 4 เท่า นักวิจัยพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสใช้วัวติดเชื้อศึกษาวิจัยด้านการรักษา เตรียมตั้งศูนย์เครือข่ายแก้ปัญหาโรคระบาดลัมปีสกินในโค-กระบือ พื้นที่ภาคอีสาน

จากกรณีที่กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานพบโคแสดงอาการโรคลัมปี สกิน เป็นโคที่เกษตรกรรายย่อย ในอ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  10 ราย จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่  5,000 ราย โดยเกษตรกรแต่ละรายพบโคป่วย 1-2 ตัว  จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  ผลทางห้องปฏิบัติการตรวจพบเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน จึงเป็นการตรวจพบโรคเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้น
29  มิถุนายน 2564  รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  สำหรับโรคลัมปี สกิน  เป็นโรคเกิดใหม่ในประเทศไทยปีนี้  เดิมเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในประเทศแอฟริกา  เป็นเชื้อไวรัสจึงแพร่ระบาดง่าย  สำหรับเส้นทางการแพร่ระบาดเริ่มมาจากแอฟริกา  แล้วระบาดมาที่ประเทศอินเดีย ซึ่งมีวัวอยู่กว่า  200 ล้านตัว  จากอินเดียระบาดมาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แล้วไปจีน  เข้าเวียดนาม และเข้ามาไทย   โดยไทยนำเข้าวัวจากพม่าปีละประมาณ  200,000 ตัว  ทั้งนำมาบริโภคในประเทศ  และส่วนหนึ่งขายให้กับจีน ส่งผ่านทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ซึ่งเส้นทางการค้านี้  ถือเป็นช่องทางที่ทำให้นำเชื้อโรคลัมปี สกินเข้ามาสู่ประเทศไทย 

ลัมปี สกินลามฟาร์มสาธิต มข. พบติดเชื้อแล้ว 23 ตัว

ส่วนที่ฟาร์มสาธิตเลี้ยงโค-กระบือ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่า  เมื่อวันที่ 13 พ.ค.   64    พบมีการแพร่ระบาดเชื้อลัมปี สกิน ครั้งแรกในฟาร์มของมหาวิทยาลัย 2 ตัว  คาดว่ามาจากแมลง  จากนั้น 2-3 วันต่อมา  วัวที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันติดโรคตามมา      ในระยะนั้นมีวัวเต็มคอก จึงเคลื่อนวัวออกมาไม่ได้  จึงได้ล็อคดาวน์คอกวัว  พร้อมกับพ่นยาฆ่ายุง แมลงวัน  ป้องกันไม่ให้ติดลามไปยังวัวตัวอื่น พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยเร่งระดมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย  

ลัมปี สกินลามฟาร์มสาธิต มข. พบติดเชื้อแล้ว 23 ตัว

"สำหรับในฟาร์มเลี้ยงโคมีทั้งวัวเนื้อ  วัวนม  วัวไทยสายพันธุ์อีสาน ติดโรคลัมปี สกินแล้ว 23 ตัว จากทั้งหมด  90 ตัว  มีนักวิชาการ นักศึกษาลงรักษา รวมทั้งวิจัยหาวิธีรักษาทุกเย็น  ทั้งการให้ยา ติดตามอาการ จึงยังคงควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้     "รศ.ดร.กฤตพล  กล่าว รศ.ดร.กฤตพล  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาคอีสานมีวัวกว่า  4 ล้านตัว ติดเชื้อร้อยละ 10  ในจำนวนนี้มีวัวตายถึงร้อยละ  5-10  ถือว่าอัตราการตายสูง  เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้แค่ร้อยละ 1  ทางมหาวิทยาลัยจึงพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยศึกษาเรื่องการรักษากับวัวที่ติดเชื้อลัมปี สกิน ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มสาธิต  โดยพยายามหาวิธีรักษาเพื่อลดอัตราการตาย โดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ การรวบรวมความรู้ด้านการรักษา การให้ยา  ยารักษามีทั้งยาในประเทศ และยาสั่งซื้อ ยาฉีด ยาทา  จากการวิเคราะห์ปัญหา  พบว่า  การรักษาเป็นไปด้วยความล่าช้ามากจากปัจจัยหลายด้าน  คือ  ด้านงบประมาณ ขาดแคลนสัตวแพทย์และเกษตรกรหาซื้อเวชภัณฑ์ไม่ได้   

ลัมปี สกินลามฟาร์มสาธิต มข. พบติดเชื้อแล้ว 23 ตัว

ลัมปี สกินลามฟาร์มสาธิต มข. พบติดเชื้อแล้ว 23 ตัว


"พบว่าเกษตรกรบางรายมีความพยายามในการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ตามมาคือ บางรายให้ยารักษาแล้วให้ผิดประเภท ทำให้วัวแท้งลูกตาย เนื่องจากขาดความรู้ เวชภัณฑ์ไม่มีขายทั่วไป บางรายทดลองใช้ยาตราใบโพธิ์ ยาลดไข้ในคน จนทำให้ยาเหล่านี้ขาดตลาด ซึ่งวัวที่ติดเชื้อลัมปี สกิน ในพื้นที่ฟาร์มสาธิตนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รักษา พร้อมกับทำงานวิจัยด้านการรักษาลดจำนวนการตายในวัวด้วย เพื่อให้มีองค์ความรู้เผยแพร่สู่ชุมชน และตั้งศูนย์เครือข่ายแก้ปัญหาโรคระบาดลัมปีสกินในโค-กระบือ ในพื้นที่ภาคอีสาน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล จะลงพื้นที่ 135 ตำบล ใน 11 จังหวัดอีสาน เพื่อรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพราะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือ เบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ พบว่า 1 หมู่บ้าน จะมีวัวตายจากโรคลัมปี สกิน ประมาณ 9 ตัว ราคาตัวละ 40,000 บาท หากคิดเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้ว ถือว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เสียหายประมาณ 450,000 บาทต่อหมู่บ้าน" รศ.ดร.กฤตพล กล่าว

ลัมปี สกินลามฟาร์มสาธิต มข. พบติดเชื้อแล้ว 23 ตัว