สถาบันซินโครตรอนโคราช สู้โควิด-19 สร้างนวัตกรรมคัดกรองและแยกโรคผู้ป่วย เสริมประสิทธิภาพการดูแลรักษา แล้วส่งมอบแก่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นครราชสีมา

28 มิถุนายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 ( โควิด -19 ) ในจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.นครราชสีมา ได้นำความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปีทางด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ ระบบควบคุมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการช่วยท้องถิ่นรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผลิตห้องแยกโรคความดันลบ และตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวก แล้วส่งมอบแก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม และเรือนจำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อคัดกรองและแยกผู้ป่วย 

สถาบันซินโครตรอน สร้างนวัตกรรมสู้โควิด19รูปแบบของห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับโรงพยาบาลสนาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ห้องความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วย และห้องเข้า-ออกสำหรับแพทย์และพยาบาล ซึ่งความดันภายในห้องจะต่ำกว่าความดันบรรยากาศ และมีระบบกรองอากาศป้องกันเชื้อไวรัสกระจายสู่ภายนอก 2.ตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวก มีระบบดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง HEPA filter เข้าสู่ภายในตู้คัดกรองฯ เพื่อให้ในตู้มีความดันมากกว่าความดันบรรยากาศและป้องกันบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในตู้ปลอดภัยจากเชื้อโรคทางเดินหายใจ อาทิ โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค

สถาบันซินโครตรอน สร้างนวัตกรรมสู้โควิด19


 

ที่ผ่านมาได้ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบฯ ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลพิมาย และได้ส่งมอบตู้คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวก ให้แก่ โรงพยาบาลปักธงชัย และเรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบฯ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถาบันซินโครตรอน สร้างนวัตกรรมสู้โควิด19

สถาบันซินโครตรอน สร้างนวัตกรรมสู้โควิด19