คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบเทศบาลนครขอนแก่น เสนอการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม 100,000 โด๊ส แล้ว เร่งฉีดให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ขณะที่ทั้งจังหวัดฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 5

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากข้อมูล วันที่ 24  มิถุนายน 2564 การระบาดในระลอกแรก พบผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย ระลอก 2  ผู้ป่วยยืนยัน 14 ราย ระลอก3  รายใหม่ 9 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 600 ราย หายป่วย 550 ราย กำลังรักษา 45 ราย เสียชีวิต 5 ราย   สายพันธุ์ที่พบในขอนแก่นคือสายพันธุ์แอลฟ่า (อังกฤษ) และสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) พบ 3 ราย ที่อำเภอพระยืน อำเภอสีชมพู อำเภอโคกโพธิ์ไชย 
ด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด 19 จังหวัดจัดสรรวัคซีนผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลุ่มเป้าหมายวัคซีน covid-19 จำนวน 6 ครั้ง ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง 10 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64 จำนวน 102,180 โด๊ส หรือจำนวน 61,140 คน แยกเป็นซิโนแวค 82,080 โด๊ส และแอสตร้าเซนเนก้า 20,100 โด๊ส 
สำหรับการฉีดวัคซีนนั้น จังหวัดขอนแก่นกำหนดกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนประชาชน 1,256,172 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากร ปัจจุบันประชาชน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 63,395 คน คิดเป็นร้อยละ 5.05 โดยฉีดซิโนแวค ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 5.25 แอสตร้าเซนเนก้า คิดเป็นร้อยละ 1.86 จะฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมก่อน หลังจากนั้นจะฉีดวัคซีนให้ผู้ที่จองผ่านระบบขอนแก่นพร้อม และลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนของหน่วยบริการในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64 

ชาวขอนแก่นฉีดวัคซีนร้อยละ 5

จังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะที่ 1 ในเดือนเมษายน 2564 ได้รับจัดสรร จำนวน 10,000 โด๊ส เป็นวัคซีนซิโนแวค กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนชุดแรก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนในเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ได้รับวัคซีนเป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า โดยระยะที่ 2 จะนำมาฉีดให้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามความสมัครใจ และประชาชนตามลำดับกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยตามลำดับ   

ชาวขอนแก่นฉีดวัคซีนร้อยละ 5

 นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบตามที่เทศบาลนครขอนแก่น เสนอการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โด๊ส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับ บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด แม่ค้า ผู้ประกอบการ ในตลาดสดและตลาดอื่นๆ ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ครอบคลุมร้อยละ 70เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ข้อมูลการฉีดวัคซีน 7 เมษายน - 24 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยฉีด 29 หน่วยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของกลุ่มเป้าหมาย แยกเป็น บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 2.03 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.23 บุคคลที่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 0.35 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ร้อยละ 0.82 ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 0.62 การลงทะเบียนจองวัคซีน ประชาชนลงทะเบียนจอง 483,780 คน แยกเป็นการลงทะเบียนแบบองค์กร ร้อยละ 19.9 หมอพร้อมและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 57.5 ขอนแก่นพร้อม ร้อยละ 22.6   ด้านการสร้างการรับรู้ประชาชนในเรื่องการฉีดวัคซีนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากสื่อพื้นบ้านเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ นายกสมาคมหมอลำ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ได้มอบกลอนลำสื่อพื้นบ้านหมอลำชวนคนขอนแก่นฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

ชาวขอนแก่นฉีดวัคซีนร้อยละ 5