รมช.เกษตรก เปิดงาน "เกษตรปลอดภัย ใส่ใจเกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน" สร้างความมั่นใจผู้บริโภคทานเนื้อดื่มนมโคได้ พร้อมประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 12 อำเภอ

  26มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.มหาสารคาม จำกัด ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประธานพิธีเปิดงาน "เกษตรปลอดภัย ใส่ใจเกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน" โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วม ว่า ตามที่ได้พบสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ โดย จ.มหาสารคาม ในพื้นที่ 13 อำเภอ มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ได้รับผลกระทบสัตว์ป่วยสะสม   30,165 ตัว คิดเป็นร้อยละ 11.85   ตายสะสม 1,517 ตัว คิดเป็นร้อยละ  0.60  สัตว์ป่วยคงเหลือ 5,237 ตัว คิดเป็นร้อยละ  2.06  เกษตรกรมีความวิตกกังวลต่อการระบาดของโรค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ตลอดจนได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ดื่มนม ผลิตภัณฑ์นม และอาหารปลอดภัย รวมทั้งคลายความวิตกกังวลของพี่น้องเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดกิจกรรม "เกษตรปลอดภัย ใส่ใจเกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน" โดยได้มอบยากำจัดแมลง จำนวน 300 แกลลอน และเสบียงอาหารสัตว์ 200 ฟ่อน (หญ้าแห้งแพงโกล่าอัดฟ่อน) มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง สายพันธุ์ขอนแก่น 6 และเวชภัณฑ์ ให้แก่ตัวแทนสหกรณ์ เกษตรกรเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วน
 

รมช.เกษตรประกาศเขตโรคระบาดลัมปี สกิน

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์มาโดยตลอด และได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 12 อำเภอ ตลอดจน อปท. ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเวชภัณฑ์ ยากำจัดแมลง 81 แห่ง เป็นเงิน 5,341,665 บาท และ อบจ.เตรียมอนุมัติเงินสนับสนุนเงินสำหรับเวชภัณฑ์อีก 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือ ในพื้นที่มหาสารคาม ต่อไปในกิจกรรม รมช.เกษตรฯ ได้ร่วมปรุงเมนูผลิตภัณฑ์ใหม่จากนมโค "ตังเมนมสด (NU GUT Takkasira)" ของแปลงใหญ่โคนม สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผล และแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นระบบ โดยนำน้ำนมดิบที่ได้จากแปลงใหญ่โคนมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างทางเลือกการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยายช่องทางตลาดใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จากการระบาดของโรคลัมปี สกิน เบื้องต้นสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกไปแล้ว เช่น การให้ความรู้ด้านการป้องกัน ดูแลสุขภาพสัตว์ การสนับสนุนเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ และจ่ายค่ารักษาให้ ตัวละ 100 บาท
           

รมช.เกษตรประกาศเขตโรคระบาดลัมปี สกิน

พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาด ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า จำนวน 70 เครื่อง ให้กับสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด และรถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับสหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งมอบใบรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษ  ให้แก่สมาชิกสหกรณ์โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 3  ราย และมอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ   ให้กับตัวแทนฟาร์มโคนมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด  จากนั้นพบปะสมาชิกสหกรณ์และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ เป็นต้น

รมช.เกษตรประกาศเขตโรคระบาดลัมปี สกิน