ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร "ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์" อดีตแพทย์ทหารบก ขายวัคซีนปลอมให้ทหารไทย เซาท์ซูดาน จนกองทัพตั้งกรรมการสืบสวนทางวินัย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "ถอดยศ" ทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ เป็นอดีตแพทย์ทหารบก ปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2564 กรณีเป็นแพทย์ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย - เซาท์ซูดาน และ ถูกกล่าวหากรณีจัดหาวัคซีน โควิด-19 ให้กลุ่มทหาร ที่พบความไม่ชอบมาพากล จนกองทัพตั้งกรรมการสืบสวนทางวินัย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "ถอดยศ" อดีตแพทย์ทหารไทยฉาวขายวัคซีนปลอม


ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา