สาธารณสุขโคราช เร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกระบาดหลังเข้าฤดูฝน ขณะที่ปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 84 ราย ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเกือบเท่าตัว อำเภอที่มีอัตราป่วยมากสุดต่อแสนประชากร ได้แก่ อำเภอขามสะแกแสง รองลงมาคืออำเภอสูงเนิน ,อำเภอโชคชัย และอำเภอแก้งสนามนาง ตามลำดับ

30 พฤษภาคม 2564  สาธารณสุขอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ร่วมกับ อบต.บ้านวัง อสม. และประชาชนทั่วไป  ออกรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันตามบ้านเรือน และร่องระบายนํ้าในชุมชน ที่คาดว่า จะเป็นแหล่งวางไข่ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก  เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด  เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนของทุกปี  ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝนเริ่มตกชุก ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและตามร่องระบายน้ำ สาธารณสุขอำเภอโนนไทยจึงเร่งรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการออกฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ทุกเดือนในช่วงฤดูฝน   ซึ่งบ้านเรือนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่กันค่อนข้างแออัด จึงทําให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้ายุงลายได้ง่าย   ส่งผลให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ห่วงโรคไข้เลือดออกปีนี้โคราชป่วยสะสม84 รายนอกจากนี้ ยังได้ระดมเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำชุมชนต่างๆ ออกหยอดทรายอะเบท หรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการพ่นทำลายยุงตัวแก่ภายในบ้านอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  ซึ่งดูแล 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 177 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2.61 ต่อประชากรแสนคน และมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งกลุ่มอายุที่ป่วยมากสุด คือ ช่วงอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี  และกลุ่มอายุ 0-4 ปี ตามลำดับ  โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมา ,ชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์

ห่วงโรคไข้เลือดออกปีนี้โคราชป่วยสะสม84 ราย

 

ทั้งนี้ ในปี 2564 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 84 ราย ซึ่งมากกว่าปี 2563 เกือบเท่าตัว โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยมากสุดต่อแสนประชากร ได้แก่ อำเภอขามสะแกแสง รองลงมาคืออำเภอสูงเนิน ,อำเภอโชคชัย และอำเภอแก้งสนามนาง ตามลำดับ

ห่วงโรคไข้เลือดออกปีนี้โคราชป่วยสะสม84 ราย

ห่วงโรคไข้เลือดออกปีนี้โคราชป่วยสะสม84 ราย