หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแจ้งส่วนราชการ องค์กรด้านการท่องเที่ยว ประชาชน ขอปิดการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงตั้งแต่วันที่ 26เมษายน พ.ศ.2564เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหวั่นเกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่25เม..2564 นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า ได้ทำหนังสือแจ้งออกประกาศไปยังทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเลย และทั่วประเทศ ว่าขอปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง หวั่นเกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19 )มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่7เมษายน พ.ศ.2564เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ โควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่10 )แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้น กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ประกอบกับจังหวัดเลยได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่17เมษายน พ.ศ.2564เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-โรนา2019 (COVID - 19


ปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงป้องกันโควิดระบาดปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงป้องกันโควิดระบาด

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย และหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย0017.5 /ว2882ลงวันที่23เมษายน2564แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย          อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา25และมาตรา35 (4)แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2564ปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงป้องกันโควิดระบาด

จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทุกแหล่งและปิดการพักค้างแรมทุกจุด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26เมษายน พ.ศ.2564เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจปกติของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยผู้มาติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19)ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด อย่างเคร่งครัด หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร./โทรสาร042-810833และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์[email protected]จึงประกาศให้ทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่24เมษายน พ.ศ.2564


ปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงป้องกันโควิดระบาด
ปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงป้องกันโควิดระบาด