สรรพสามิตรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 15 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีในประเด็น "โครงสร้างภาษี จ่ายเงินชดเชย และปลูกพืชทดแทน"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 มีนาคม 2564 นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไร่ยาสูบ จาก 15 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่อง ขอให้เร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยสำหรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำหรับฤดูกาลผลิต 2562/2563 และขอให้โครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ มีผลกระทบต่อชาวไร่น้อยที่สุดและมีระยะเวลาเพียงพอในการปรับตัว นั้น

สรรพสามิตถกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 'ภาษีบุหรี่ใหม่'

สรรพสามิตถกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 'ภาษีบุหรี่ใหม่'

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวว่า การเร่งรัดขอให้การจ่ายเงินชดเชยนั้น กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตได้เสนอทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกและผู้บ่มอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยฤดูกาลผลิต 2562/2563 ไปแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้ขอจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสำนักงบประมาณ  และสำหรับการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษียาสูบจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น นโยบายด้านสาธารณสุข แนวทางป้องกันสินค้าผิดกฎหมาย ผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรม และรายได้ของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตกำลังพิจารณาโครงสร้างภาษียาสูบที่เหมาะสมเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

สรรพสามิตถกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 'ภาษีบุหรี่ใหม่'

สรรพสามิตถกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 'ภาษีบุหรี่ใหม่'

สรรพสามิตถกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 'ภาษีบุหรี่ใหม่'

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีการปลูกพืชทดแทน กรมสรรพสามิต จะแต่งตั้งกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบเพิ่มเติม โดยเพิ่มผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการพิจารณาหาข้อสรุปให้ได้โดยเร็วต่อไป           

สรรพสามิตถกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 'ภาษีบุหรี่ใหม่'

สรรพสามิตถกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ 'ภาษีบุหรี่ใหม่'

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด