สถ. ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ 26 มีนาคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติ ทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และการใช้กลไกของสังคมเพื่อป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น

สถ. ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564


อธิบดี สถ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ได้ขอความร่วมมือจาก อปท. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยนำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาดำเนินการ กำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ
สำหรับมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ขอให้ อปท. ได้ตรวจสอบถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อปท. ที่มีจุดตัดทางรถไฟขอให้ขอความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร
"ขอให้ อปท. ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 และ Application.EMS ตลอด 24 ชั่วโมง"  อธิบดี สถ. กล่าว 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด