สถ. ร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 31 กรกฎาคม 2564 .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สถ. ได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ผนึกกำลังดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกำหนดให้ อปท. ทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 31 กรกฎาคม 2564 (ต่อเนื่อง 5 เดือน)

สถ. ร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564


อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า หลังจากนี้ อปท. จำนวน 7,772 แห่ง จะได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด), ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และสำหรับ อปท. ที่มีความพร้อมอาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ร่วมกันสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรสุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ 70 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 31 กรกฎาคม 2564 (ต่อเนื่อง 5 เดือน) ตามข้อกำหนดองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์อย่างถูกต้อง รับผิดชอบและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย" อธิบดี สถ. กล่าว

สถ. ร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564


สถ. ร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564


สถ. ร่วมมือ อปท. ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564