ไทย-เยอรมันร่วมวางแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการคมนาคม ดัน 4จังหวัดอีสาน คือขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร และอุบลราชธานี ใช้พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต นำเทคโนโลยีด้านพลังงานจากเยอรมันมาใช้ในไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทย ร่วมเปิดงานพลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต ที่อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น พร้อมชมนิทรรศการ"Moving- and Powering The Future พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต"นิทรรศการนี้ได้นําเสนอการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยจากปัจจุบันไปสู่อนาคตที่นําเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวและการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน นิทรรศการที่จัดขึ้นได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เทคโนโลยีการลดการใช้พลังงานจากเยอรมัน และการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย สำหรับนิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการสัญจรที่จัดมาแล้วหลายประเทศ เริ่มที่ประเทศเยอรมัน จีน ไทย เตรียมส่งต่อไปที่ เวียดนาม และรัสเซีย

ไทย-เยอรมันโชว์พลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ไทย-เยอรมันโชว์พลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ


นายสมศักดิ์  กล่าวว่า  ขอนแก่นมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ในแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ที่ต้องการลดมลพิษจากระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองมีทั้งโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา   โครงการขอนแก่นซิตี้บัส  แผนการเปลี่ยนรถซิตี้บัสรุ่นเก่าจากเครื่องยนต์ดีเซล ให้เป็นรถไมโครบัสไฟฟ้า และโครงการรถตุ๊กตุ๊กอีวีฟู้ดส์เดลิเวอรี่ ซึ่งเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าพร้อมบริการส่งอาหาร เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของ เมืองยานยนต์พลังงานไฟฟ้า    ถือเป็นการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ได้อย่างเต็ม รูปแบบ นอกจาก จ.ขอนแก่นยังมีอีก 3 จังหวัดในภาคอีสานที่มีความพยายามผลักดันให้มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ คือ แผงโซลาเซลล์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี  ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลำตะคอง จ.นครราชสีมา  และการติดตั้งกังหันลม กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ โครงการบ่อทอง วินดี้ฟาร์ม จ.มุกดาหาร  ที่ได้ดำเนินการแล้ว


ไทย-เยอรมันโชว์พลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

 

ไทย-เยอรมันโชว์พลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ด้าน ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า ภาคพลังงานของไทย เป็นต้นเหตุการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าร้อยละ43 ภาคขนส่งกว่า ร้อยละ 27 คิดเป็นสัดส่วนรวมกว่าร้อยละ 70 ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้มองว่าประเทศไทยต้องมีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาปรับใช้ก็จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านประสบความสําเร็จ และเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาปรับใช้จะทให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการขนส่ง ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

ไทย-เยอรมันโชว์พลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ