เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกนาบัวแบ่งปลูก 3 ประโยชน์ บัวสายไว้กิน บัวบูชาไว้ขาย และบัวสวยงามไว้สร้างรายได้ ปรับขายผ่านทางออนไลน์ ไม่สนโควิด เล็งต่อยอดเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืน

ที่บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  ที่ศูนย์การเรียนรู้ของนายประภัย  เมืองคำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก "โคก หนอง นา โมเดล  ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี กล่าวว่า  การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวอย่างยั่งยืน  บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ เดิมทำนาทั้งหมด  ทุกปีจึงประสบปัญหาภัยแล้ง   เมื่อเข้าร่วมโครงการ จึงเริ่มจากการพัฒนาพื้นที่  3 ไร่จัดทำเป็นพื้นที่โคก หนอง นา ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด  และปรับพื้นที่บางส่วนทำนาบัวด้วย
 

เกษตรกรเจ้าของนาบัวปรับขายออนไลน์สู้โควิด

เกษตรกรเจ้าของนาบัวปรับขายออนไลน์สู้โควิด
"ที่นาบัวมีทั้งหมด 3 บ่อ แยกเป็นนาบัวสาย ที่ไว้ใช้เป็นอาหาร นาบัวบูชา ซึ่งเก็บจำหน่ายทุกวันพระ และนาบัวสวยงาม ที่สามารถตัดหน่อและดอกขายได้ทุกวัน โดยราคาจำหน่ายดอกบัวไหว้พระ จะอยู่ที่ราคาดอกละ 1 บาท ขณะที่บัวสวยงาม สายพันธ์ต่างๆ ทั้งบัวจักรพรรดิ,บัวทับทิมสยาม,บัวฉลองขวัญและอีกกว่า 10 สายพันธุ์ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่หน่อละ 100 บาทขึ้นไป" ยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับครอบครัวอย่างมาก โดยเฉพาะนาบัว ที่ไม่สามารถนำไปจำหน่าย ได้ จึงปรับวิธีการขายมาในรูปแบบออนไลน์ สร้างเพจ ส่งจำหน่ายแบบเดลิเวอรี่แทน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมาก เพื่อกระจายผลผลิตของครอบครัวส่งจำหน่ายได้ในทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันการเข้าร่วมโคก หนอง นา เตรียมเข้าสู่การขุดสระน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ด้านหลัง แปลงนาบัว เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและบริหารจัดการพื้นที่แบบโคก หนอง นา อย่างครบวงจร โดยได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆอย่างครบศาสตร์ทำให้วันนี้การหันมาทำนาบัวจึงกลายเป็นรายได้หลักที่สำคัญของครอบครัวไปแล้ว และเตรียมที่จัดตั้งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนให้กับคนในหมู่บ้านได้มาศึกษาและร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จนนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนบนวิถีพอเพียง"นายประภัย กล่าว

เกษตรกรเจ้าของนาบัวปรับขายออนไลน์สู้โควิด


เกษตรกรเจ้าของนาบัวปรับขายออนไลน์สู้โควิดสำหรับการจัดพื้นที่ของนายประภัย นั้นได้ทำตามแนวทางที่กำหนดและที่สำคัญพลิกนาข้าวเป็นนาบัว สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลต่อการมีรายได้ทั้งปีและยั่งยืนจากแผนดำเนินงานที่รัฐบาลได้กำหนดและส่งเสริมในภาพรวมอีกด้วย ดังนั้นในระยะต่อไปจะมีการถอดบทเรียนและร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเฉพาะการจัดสรรพื้นที่ที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจนนำไปสู่การพอเพียง พอดี พอมี พอกิน พอใช้และมีความมั่นคงทางอาหารรายได้ที่ยั่งยืน


เกษตรกรเจ้าของนาบัวปรับขายออนไลน์สู้โควิด