แม่ฮ่องสอน - พบยอดผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ต้นปีเกือบ 6 พันรายแล้ว แนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางหมอกควันที่เริ่มปกคลุมตัวเมืองและแทบทุกพื้นที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีภัยจากหมอกควัน เปิดเผยจำนวนผู้ป่วยทางเดินหายใจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2564"แม่ฮ่องสอน"พบป่วยทางเดินหายใจพุ่งพรวด


พบว่า สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 1,117 คน รองลงมา อำเภอแม่ลาน้อย 959 คน อำเภอเมือง 905 คน อำเภอขุนยวม 762 คน อำเภอสบเมย 728 คน อำเภอปาย 675 คน อำเภอปางมะผ้า 675 คน ตามลำดับ รวม 5,821 คนและคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุมาจากฝุ่นละอองที่มาจากการเผาต่างๆ


"แม่ฮ่องสอน"พบป่วยทางเดินหายใจพุ่งพรวดสอดคล้องกับการตรวจสอบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจวัดได้ 55 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งวันนี้เป็นค่าเกินมาตรฐานวันที่ 5 ของปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ค่าสูงสุดที่วัดได้เท่ากับ 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564"แม่ฮ่องสอน"พบป่วยทางเดินหายใจพุ่งพรวด


อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีแผนการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 20 มีนาคม 2564 ในวันนี้ มีจำนวน 23 หมู่บ้าน แบ่งเป็นอำเภอปาย จำนวน 11 หมู่บ้าน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 3 หมู่บ้าน อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 5 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย 8 หมู่บ้าน

"แม่ฮ่องสอน"พบป่วยทางเดินหายใจพุ่งพรวด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้เข้าเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

"แม่ฮ่องสอน"พบป่วยทางเดินหายใจพุ่งพรวด