อุตรดิตถ์ -จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ แก้ไขขาดแคลนแรงงาน จากโควิด-19 หลังได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็ง 120 ล้านบาท

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และการเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต ยกระดับสินค้าเกษตร

หนุน"นวัตกรรม"ยกระดับภาคเกษตร

โดยบรรยากาศคึกคัก เมื่อผู้ประกอบการนำทั้งรถดำนา รถหยอดข้าว รถเกี่ยวข้าว โดรนเพื่อการเกษตร เครื่องคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบลดความชื้นและโรงสีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรจัดบูธ สาธิตการทำงานและประสิทธิภาพในการลดต้นทุน สอดคล้องกับภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน และการระบาดของโควิด-19 โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง จ.อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัยและพิษณุโลก ให้ความสนใจสอบถาม เนื่องจากเป็นการพัฒนาและยกระดับการเกษตรหนุน"นวัตกรรม"ยกระดับภาคเกษตร


นายอัษฎางค์ สีหาราช ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ระดับประเทศ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพรวมไปภาคการเกษตร จำเป็นที่เกษตรกรต้องปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะอนาคตไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนแรงงาน จำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสม ไม่สร้างภาระ แต่ต้องลดต้นทุนการผลิต


หนุน"นวัตกรรม"ยกระดับภาคเกษตรโดยการจัดการคุณภาพผลผลิตการแปรรูป packing ,story , brand และด้านการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องnew normal จัดสร้าง "Platform" ตลาด online offline สร้างจุดรวบรวมกระจายผลผลิต e-Market place เป็นการเชื่อมโยงตลาด และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 พร้อมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม


หนุน"นวัตกรรม"ยกระดับภาคเกษตรนายอัษฎางค์ กล่าวว่า ภาคการเกษตรสมัยใหม่และในภาวการณ์ระบาดโควิด-19 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตรได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปและการตลาด การบรรจุหีบห่อและการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งจะพัฒนาแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

หนุน"นวัตกรรม"ยกระดับภาคเกษตร