เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม เวลา 15.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับนโยบายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือโควิดระลอกใหม่ มีดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logolineผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ เผยมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนในสถานการโควิด-19 ระลอกใหม่

1.ลดอัตราเงินสมทบ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบ ดังนี้- นายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 (มกราคม-มีนาคม 2564)

- ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 (มกราคม 2564)

-ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5 (กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564)

- ผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท (มกราคม 2564)

-ผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดือนละ 278 เหลือเดือนละ 38 บาท (กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564)

ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ เผยมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนในสถานการโควิด-19 ระลอกใหม่

2.ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นผลกระทบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น โดยให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน

ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ เผยมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนในสถานการโควิด-19 ระลอกใหม่

3.ดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 หากแพทย์ประเมินอาการแล้วสงสัยว่าเข้าข่ายป่วยโรคโควิด-19 แพทย์จะส่งตรวจโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตามสิทธิประกันสังคม ตลอดจนการส่งต่อเพื่อการรักษา รวมถึงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากถูกกักตัวและการหยุดงานเพื่อการรักษาตัว คนต่างด้าวสิทธิในการลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง 30 วันทำงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ต่อไปอีก ประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง ลูกจ้างสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ สปส2-01/7 โดยแนบสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้างผู้ประกันตนมอบให้นายจ้างเพื่อที่ให้นายจ้างกรอกข้อมูลในE-service เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

4.เพิ่มสิทธิการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ เผยมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนในสถานการโควิด-19 ระลอกใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)