พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" และปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 92 คน ณ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 92 คน โดยมี นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธี 

มอบเกียรติบัตรให้ผู้ต้องขังผ่านการอบรมโคกหนองนา

สำหรับโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานขึ้น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ ภายหลังพ้นโทษไปสู่สังคมภายนอก

มอบเกียรติบัตรให้ผู้ต้องขังผ่านการอบรมโคกหนองนา

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการฯ ประกอบด้วย การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ การปฏิบัติในพื้นที่จริงตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และการสรุปและประเมินผล ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญ มั่งคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป

มอบเกียรติบัตรให้ผู้ต้องขังผ่านการอบรมโคกหนองนา

มอบเกียรติบัตรให้ผู้ต้องขังผ่านการอบรมโคกหนองนา