เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง "ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับท้ายพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมพ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้งซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2562 และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง วันที่ 16 มกราคม 2563 ประกาศให้ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลำดับที่ 26 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนั้นเนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสามประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ต้องดำเนินการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ตามมาตรา 131 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 128 มาตรา 129 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. ให้ "จักรพันธ์" ส.ส.ปชป. พ้นจากตำแหน่ง