นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (29 ม.ค. 2563) ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาการปรับปรุงรายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อทดแทน ชดใช้และจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz ของคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยที่ประชุม กสทช. มีมติรับทราบการปรับปรุงรายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นฯ ดังกล่าว และมีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียโอกาสของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และให้นำผลการศึกษามาเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 12 ก.พ. 2563

กสทช.เลื่อนเคาะเยียวยาคลื่น 2600 MHz


จากนั้นที่ประชุม กสทช. ยังได้มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวที่ได้ปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมแล้ว ดังนี้1.(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
2.(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
3.(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ
และให้นำ (ร่าง) ประกาศทั้ง 3 ฉบับ ไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป