เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาส ให้กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ เฝ้าถวายสักการะ โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระโอวาท ให้กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั้ง เฝ้าถวายสักการะ โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า
"ในโอกาสที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดให้ท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ผมขอถวายมุทิตาและขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทให้ "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่กรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้ มีทั้งที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว และที่เพิ่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่เป็นวาระแรกในคราวนี้ ผมขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความหนักแน่นมั่นคงในปณิธาน เพื่อความสถิตสถาพรของพระบวรพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย 
ขอให้ทุกท่าน ระลึกถึงพระเดชพระคุณของบูรพาจารย์ มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปฐม ตลอดจนถึงอดีตพระมหาเถระที่ท่านเคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ ด้วยความกตัญญูกตเวที แล้วศึกษาทบทวนใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ว่า แต่ละพระองค์และแต่ละท่าน ได้ทำอย่างไร วางตัวอย่างไร ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไร ทุ่มเทอุทิศสรรพกำลังเพื่อการพระศาสนาอย่างไร จึงเป็นที่กราบไหว้ได้เต็มมือและสนิทใจ 
เหตุไฉนบูรพาจารย์พระองค์นั้นๆ หรือท่านนั้นๆ จึงสถิตในที่สูง เป็นทิฏฐานุคติของอนุชน ยังมีกลิ่นหอมของศีล กลิ่นหอมของปัญญา อบอวลทวนกระแสกาลเวลานับร้อยนับพันปี ไม่จืดจางหาย ให้พวกเราได้ชื่นใจเมื่อได้ระลึกถึงตราบเท่าทุกวันนี้

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทให้ "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่


บัดนี้ ท่านได้ชื่อว่าเป็นมหาเถระ เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ มีตำแหน่งอยู่ในมหาเถรสมาคม พุทธบริษัทไทยเฝ้ามองการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน และตั้งความหวังไว้ที่ท่าน ท่านจะประคับประคองสนองภารธุระของการคณะสงฆ์ให้ราบรื่นเรียบร้อย สามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างไร แบบ มีอยู่แล้ว ขอจงอย่าทิ้งทางครู โดยเฉพาะทางของสมเด็จพระบรมครู ผู้ยังเสด็จดำรงอยู่เป็นศาสดาของพวกเราในองค์คุณแห่ง พระธรรมวินัย

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทให้ "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่ผมขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่านอีกครั้ง ขออาราธนาให้ท่านตั้งปณิธาน อุทิศชีวิตนี้เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชา ขอให้เห็นแก่ความเจริญมั่นคงของคณะสงฆ์เป็นอุดมการณ์สูงสุด เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ และสนองคุณของบรรพชนไทย ที่สู้อุตส่าห์เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ หยาดเหงื่อ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่ออุปถัมภ์และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไว้บนแผ่นดินไทย"

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทให้ "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทให้ "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่


อ่านข่าวต้นฉบับที่นี่