ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ยกระดับระบบฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต้องรวดเร็ว แม่นยำ ขณะที่ พลเอก ประวิตร กำชับต้องทำอย่างชัดเจน รวดเร็ว ชี้ความถูกต้องตัวบุคคลได้ทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เช้าวันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบ ความเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงยกระดับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลในภาพรวมให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง (พ.ศ.2562-2565) ตามที่ สมช.เสนอภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติพลเอก ประวิตร ยังกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมกันพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล จะต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว สามารถบ่งชี้ความถูกต้องตัวบุคคลได้ทันที ขอให้ สมช. ดำเนิการตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้วและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องไปพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน และต้องมีการบูรณาการทำงานเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป