บอร์ดต่างด้าวเตรียมปลดล็อก 4 ธุรกิจทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคม ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่งผลให้นักธุรกิจต่างชาติไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจอีกต่อไป คาดช่วยลดภาระ ความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ส่งผลให้เอื้อต่อการทำธุรกิจ และดึงดูดเงินลงทุนเข้าไทยมากขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายพูนพงษ์นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542ได้เตรียมเสนอคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปลดล็อก 4 ธุรกิจออกจากบัญชีท้าย ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการโทรคมนาคมสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 (ไม่มีโครงข่าย)2.ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) 3.ธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทสอง สำหรับบำรุงรักษาส่วนประกอบสำคัญของอากาศยานและประเภทสามสำหรับบำรุงรักษาบริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และ4.ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

 


ทั้งนี้ การปลดล็อกดังกล่าว จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติลดภาระค่าใช้จ่ายระยะเวลา และลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนในการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐก่อให้เกิดความรวดเร็วและความคล่องตัวด้านการประกอบธุรกิจในประเทศไทยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและผู้มีความสามารถจากต่างประเทศให้สนใจเข้ามาลงทุนส่งเสริมในการพัฒนาประเทศมากขึ้นทำให้ไทยเป็นประเทศที่น่าเดินทางเข้ามาลงทุนเป็นลำดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียและของโลกและจะส่งเสริมให้ไทยสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้ไม่ยาก

 

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า ธุรกิจท้ายบัญชี 3 ที่เตรียมถอดออกนั้นส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับอยู่แล้วจึงเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลของภาครัฐ เช่น ธุรกิจบริการโทรคมนาคมสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 มีกฎหมายเฉพาะกำกับ คือพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 โดย กสทช. และธุรกิจศูนย์บริหารเงินมีกฎหมายเฉพาะกำกับ คือ พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ซึ่งกำหนดว่าธุรกิจศูนย์บริหารเงินต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด รวมถึงธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งมีกฎหมายเฉพาะกำกับ คือ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

 

"ทั้ง 4 ธุรกิจเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและคนไทยมีความพร้อมในการแข่งขันการประกอบธุรกิจกับคนต่างชาติและการเปิดเสรีในธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งศูนย์การพัฒนาและซ่อมบำรุงในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนไทยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการสร้างโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งจะสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับสากล"

 

นอกจากนี้ ธุรกิจดังกล่าวยังเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมโดยธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยานและธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง จะสอดคล้องกับ 10อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NewEngine of Growth) ของประเทศประเภทอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ด้านการบินและโลจิสติกส์ (ธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน)และด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล (ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์) ดังนั้น การปลดล็อก 4ธุรกิจดังกล่าว จึงเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลทั้ง Thailand Plus Package และ Thailand 4.0