สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการ ด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยการสนับสนุนของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุภาวะโลกร้อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) บวร วงศ์สินอุดม กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น และเป็นโลกที่มิติความสัมพันธ์และปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม มีความซับซ้อนมาก ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

ส.อ.ท.หนุนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีกลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการดำเนินงานประสบผลสำเร็จและเกิดการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) โดยถูกกำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักของของแผนอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2558 - 2579 กระทรวงพลังงาน ที่มีเป้าหมายลดระดับความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ลง 30% ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553

ส.อ.ท.หนุนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ ESCO Information Center ได้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร ในการตัดสินใจทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วย ESCO อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนการผลิตและช่วยลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป" นายบวร กล่าว

ส.อ.ท.หนุนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. กล่าวเสริมว่า  งานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการฯ เผยแพร่การให้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) โดยสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้การดำเนินธุรกิจ การลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการบริษัทจัดการพลังงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีกลางในการพบปะกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน สถานประกอบการ สถาบันการเงิน รวมถึงองค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานอีกด้วย

ส.อ.ท.หนุนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในช่วงเช้าจะมีการบรรยายที่น่าสนใจในหัวข้อ "ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" โดย ผู้แทนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากนั้นจะเป็นการบรรยายหัวข้อ "บทบาทของ ESCO กับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในยุค Energy 4.0" โดยผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการบรรยายและเสวนา 2 เรื่อง ซึ่งเรื่องแรกบรรยายในหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จด้วยมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน" โดยผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงาน และเรื่องที่ 2 เป็นการเสวนาหัวข้อ "บทบาทของ 3 การไฟฟ้าที่ทำการอนุรักษษ์พลังงานให้ผู้ประกอบการ" โดยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีวัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนจากบูธนิทรรศการของบริษัทจัดการพลังงานที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการ ESCO และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงตามความต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังมีบูธจากสถาบันการเงินที่จะช่วยสนับสนุนสินเชื่อด้านพลังงาน ตลอดจนบูธจากองค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานด้วย" นายหิน กล่าว