วันที่ 30 ม.ค.62 สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 19 ก.พ. 2562 โดยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิยื่นคำขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นยื่นแทน โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส.1/15 ประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน (กรณีมอบหมายให้ผู้อื่น ยื่นแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ลงทะเบียนด้วย)


2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยทำการจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ และ 3.ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยสามารถทำการลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบฯ จะทำการปิดการลงทะเบียนอัตโนมัติในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย


ไม่ว่างไปเลือกตั้ง??? ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ -19 ก.พ. 62


สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 2 ช่องทาง คือ 1.ยื่นคำขอเป็นรายบุคคล หรือ ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/14ประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้แทนในการยื่นคำขอลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ 2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยทำการจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่


ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ โทร.สายด่วน กกต. 1444 และที่เว็บไซต์ www.ect.go.th