สนพ.เปิดระดมความคิดเห็นการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ หลังมีปัจจัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดร.เทวารัฐ สูตะบุตร ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เผยว่า " การจัดทำสัมมนาหัวข้อ Load Forecast:ทิศทางการใช้ไฟฟ้าอนาคต " ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำ Load Forecast หรือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพราะค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่มีความแม่นยำจะช่วยให้การวางแผน และลงทุนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้การใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะปัจจัยด้านนโยบายรัฐ เช่น นโยบาย Energy 4.0 ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึงปัจจัยด้านผู้ใช้ไฟฟ้า อย่าง พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใช้วิธีผสมผสานระหว่าง End Use Model คือ วิธีพิจารณาทางกายภาพ ทางวิศวกรรมของความต้องการการใช้พลังงาน และ Econometric Model คือ วิธีพิจารณาความสัมพันธ์ ความต้องการใช้พลังงานของแต่ละตัวแปร อย่าง GDP จำนวนประชากร และรายได้ของครัวเรือน