กระทรวงแรงงาน เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่9 ฝึกอาชีพนักเรียนจิตรลดา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้กับนักเรียนและเยาวชน ให้มีทักษะฝีมือ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงานเปิดเผยว่าโรงเรียนจิตรลดา จัดตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีภารกิจพัฒนาบุคลากรให้มีความเคารพและยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาระบบบริหาร และจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอาชีพเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

พัฒนางานวิชาการทุกระดับทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ มีด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการแนะแนว การวัดและการประเมินผล พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีระเบียบ คุณธรรม และยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและสากลตลอดจนคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

ฝึกอาชีพเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาพัฒนาทักษะฝีมือให้กับนักเรียนและเยาวชน ให้มีทักษะฝีมือ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฝึกอาชีพเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

โดย พัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพอิสระให้กับนักเรียนสายวิชาชีพและสายสามัญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว พัฒนาทักษะฝีมือนักเรียนระดับปวช. ให้ได้มาตรฐานสากล ก่อนเข้าเรียนและฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ปวส ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำกับการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว ประสานความร่วมมือให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

ฝึกอาชีพเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

กพร. จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ดำเนินการฝึกอบรมในสาขาอาชีพ เช่น หลักสูตรการปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์และยาแนว งานไม้โบราณ ช่างอลูมิเนียม การเดินท่อและสุขภัณฑ์ น้ำสมุนไพรและผลไม้ ซิลค์สกรีน เทคนิคการสานสายตะกร้อ เป็นต้น

ในปี 2560 มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 780 คน สำหรับในปี 2561 มีการตั้งเป้าหมายฝึกอบรมประมาณ 600 คน ในสาขาการหล่อเลซิน การแต่งผ้าไหมบนภาชนะ การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้

ฝึกอาชีพเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

"นอกจากนนี้กพร. มีแนวทางที่ในการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะในสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้งการนำความรู้ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน" อธิบดีกพร.กล่าว

ฝึกอาชีพเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9