หัวหน้า คสช.ลงนามคำสั่ง ตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติชุดใหม่ โดยเพิ่มผู้บัญชาการทหารบก และทหารเรือเข้ามาร่วมทำงานด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ราชกิจานุเบกษา เผยคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

คำสั่งนี้ ได้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเก่า และแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ให้เข้ามาทำหน้าที่แทน โดยให้ หัวหน้า คสช.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการ ให้รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ และให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย วิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ

ส่วน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร กรรมการ, พล.อ.ธีรชัย นาควานิช กรรมการ, พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ กรรมการ, พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายประมนต์ สุธีวงศ์, นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ, รศ.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ, รศ.ต่อตระกูล ยมนาค, น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ, นายวิชัย อัศรัสกร, รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นกรรมการ

ขณะที่ประธานกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากคำสั่ง คสช.ที่ 1/2558 คือเพิ่ม พล.อ.ธีรชัย ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ณะ ผบ.ทร.เป็นคณะกรรมการ และปรับชื่อ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ออก เนื่องจากเกษียณอายุราชการ