กรมพัฒนาธุรกิจ เดินหน้ายกระดับคุณภาพบริการโลจิสติกส์ไทย รับมือแข่งขันใน AEC หลังเปิดเสรีเต็มรูปแบบ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ บอกว่า ทางกรมได้เร่งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISO โดยจะเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยอย่างยั่งยืน เพื่อให้พร้อมแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปลายปีนี้ 
โดยธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ที่ผู้ประกอบธุรกิจประเทศในอาเซียนสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้ร้อยละ 70 ตั้งแต่ปี 2556 ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยต้องเร่งมุ่งพัฒนาองค์กรและยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ปัจจุบันมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISOจากกรมฯ จำนวน 394 ราย