กระทรวงวัฒนธรรม เผยวัดใน กทม. 34 วัด และอีกกว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ จัดสวดมนต์ข้ามปี เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมถึง 15 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายกรมการศาสนา ดำเนินโครงการ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2558

โดยจัดงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 หมื่นวัดทั่วประเทศ และวัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 34 วัด อาทิ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดยานนาวา วัดอรุณราชวราราม วัดสระเกศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

และให้ประชาชนชาวไทย ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ในบรรยากาศที่เรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประหยัดและปลอดจากอบายมุขทั้งปวง ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนาพร้อมกันทั้งครอบครัว เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพัฒนาจิตใจด้วยกิจกรรมทางศาสนา

ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงาม และเป็นมงคลชีวิต ตามแนวทางของแต่ละศาสนา และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2556 ขึ้นปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 11 ล้านคน

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนในประเทศให้มีสำนึกในคุณธรรม และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนต่อไปทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในการต้อนรับรุ่งอรุณแห่งชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยปราศจากอบายมุขและสิ่งเร้า รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558 คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 15 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว