สตูลพุ่งพรวดวันเดียว 33 ราย จากกลุ่มนร.สอนศาสนาในยะลา

สตูล - พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 33 ราย จากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลอานนัรกัสยะลา จังหวัดยะลา เดินทางกลับบ้าน ทุกคนอยู่ใน LQ ที่จังหวัดสตูลจัดให้

19 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า วันนี้(๑๙ มิ.ย.๖๔) มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๓ ราย เป็น กลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัส ยะลา จังหวัดยะลา ที่เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดสตูล และอยู่ในสถานที่กักตัวที่ LQ จังหวัดสตูลทั้งหมด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๓๓ ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๑๓ ถึง ๒๕ ปี เป็นนักเรียน มีภูมิลำเนาในพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๘ ราย อำเภอควนโดน จำนวน ๗ ราย อำเภอละงู จำนวน ๒ ราย อำเภอทุ่งหว้า จำนวน ๕ ราย และอำเภอมะนัง จำนวน ๑ ราย ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับการส่งต่อที่โรงพยาบาลสนาม และอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด กลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัส ยะลา จังหวัดยะลา เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดสตูล จำนวน ๕๑ คน ได้กักตัวในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ทั้งหมด และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วจำนวน ๕๐ คน รอส่งตรวจ จำนวน ๑ คน ผลการตรวจยืนยันติดเชื้อ จำนวน ๔ ราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันนี้(๑๙ มิถุนายน ๖๔) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน ๓๓ คน รวมคลัสเตอร์นี้ทั้งสิ้นจำนวน ๓๗ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๑ คน รอผลการตรวจ ๒ คน

สตูลพุ่งพรวดวันเดียว 33 ราย จากกลุ่มนร.สอนศาสนาในยะลา


สำหรับผู้สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ก่อนที่นำตัวไปกักตัว ทีมงานสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมือง อำเภอท่าแพและอำเภอทุ่งหว้า ได้ลงไปสอบสวนโรคพบ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งจำนวน ๑๓๙ คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน ๕๔ คน

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่แนะนำให้กักตัวที่บ้าน มีการติดตามดูแลโดย เจ้าหน้าที่และ อสม. เน้นย้ำเคร่งครัดสุขอนามัย และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทร 1669 ทันที ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ๕๔ คน แนะนำเฝ้าสังเกตอาการตนเอง และเคร่งครัดสุขอนามัย

สตูลพุ่งพรวดวันเดียว 33 ราย จากกลุ่มนร.สอนศาสนาในยะลา


ทางด้านมาตรการการบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในคลัส เตอร์กลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัส ยะลา จังหวัดยะลา ของจังหวัดสตูล เมื่อวานนี้(๑๘ มิ.ย.๖๔) ทางจังหวัดสตูลได้เรียกประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกอำเภอวางมาตรการเข้มในการป้องการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และให้สถานศึกษาในภาครัฐ จำนวน ๔๔ โรง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากการศึกษาในระบบ On Site คือการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษาเปลี่ยนเป็นระบบ On Line หรือ On Hand และโรงเรียนศึกษาเอกชน จำนวน ๘ โรง ให้เปลี่ยนรูปแบบการการการสอนเช่นกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสตูล ให้ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-๑๙)ของจังหวัดสตูล ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้ทุกส่วนให้ความสำคัญถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไข ทั้งไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มและการให้ความช่วยเหลือที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดสตูล อย่าตกใจ กับข่าวผู้ติดเชื้อ อย่าเชื่อข่าวลือ ขอให้ติดตามข้อมูลที่ถูกต้องทางเพจ โควิด-19 สตูล หรือจากทางราชการ และขอให้เคร่งครัดสุขอนามัย มาตรการป้องกันโรค เน้นห่างกันไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ไม่ไปที่ผู้คนแออัด หรือที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก