วธ. ปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดรับสถานการณ์โควิด-19 มุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน

วธ. ปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดรับสถานการณ์โควิด-19 มุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน พร้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้ช่วงงดรับนักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมสถานที่ อบรมมัคคุเทศก์ในชุมชนคุณธรรมฯ "บวร On Tour" ไว้รับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลี่คลาย

นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศผ่านการประชุมทางออนไลน์ โดยที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด และได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดไปจัดทำแผนดำเนินงานในช่วง 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2564) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น 

วธ. ปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดรับสถานการณ์โควิด-19 มุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน


อีกทั้งให้แต่ละหน่วยงานปรับเปลี่ยนวิธีทำงานโดยมุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เช่น การเร่งพัฒนา ต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร การยกระดับให้เป็นชุมชนคุณธรรมฯ "บวร On Tour" เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน
ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า แม้ขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชุมชนคุณธรรมฯ "บวร On Tour" ต้องงดจัดกิจกรรมต่างๆ และงดต้อนรับนักท่องเที่ยวชั่วคราว แต่ถือว่าวิกฤตนี้เป็นโอกาสที่จะให้ สวจ.ร่วมกับชาวชุมชนจัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน เช่น สถานที่ต่างๆ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมอาชีพ การอบรมมัคคุเทศก์ การจัดทำโฮมสเตย์เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ล่าสุดได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการชุมชนคุณธรรมฯ "บวร On Tour" ให้สวจ. แล้วกว่า 6 ล้านบาท 

วธ. ปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดรับสถานการณ์โควิด-19 มุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆได้กำชับให้สวจ.พิจารณาความเหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด