ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

ห้ามรถ 6 ประเภท ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข6 บางปะอิน-นครราชสีมา

3.03K 0
ห้ามรถ 6 ประเภท ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข6 บางปะอิน-นครราชสีมา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามยานพาหนะ 6 ชนิด ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา ประกอบด้วย รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถยนต์สามล้อ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังคนหรือสัตว์ รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นที่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ

เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน นครราชสีมา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิด

ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน นครราชสีมา"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามยานพาหนะบางชนิดดังต่อไปนี้ ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน นครราชสีมา

(1) รถจักรยาน

(2) รถจักรยานยนต์

(3) รถสามล้อ

(4) รถยนต์สามล้อ

(5) ยานพาหนะอันประกอบด้วยเพลาและล้อซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยกำลังคนหรือสัตว์

(6) รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เพื่อใช้ในภารกิจของเจ้าพนักงานจราจร รวมถึงงานกู้ภัย หรืองานช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend