ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สวนดุสิตโพล"กระตุ้นครอบครัว-สถานศึกษา เร่งปลูกฝังความเอื้ออาทรให้สังคมไทย

179 9
สวนดุสิตโพลกระตุ้นครอบครัว-สถานศึกษา เร่งปลูกฝังความเอื้ออาทรให้สังคมไทย

"สวนดุสิตโพล"กระตุ้น สถาบันครอบครัว-สถานศึกษา เร่งปลูกฝังความเอื้ออาทรให้สังคมไทย ชี้สถาบันครอบครัวรวมถึงสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสร้างนิสัยของ"ความเอื้ออาทร" ให้เป็นคุณลักษณะของคนไทยอย่างยั่งยืน

18 ตุลาคม 2563 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้" จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 1,236 คน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 12-16 ต.ค. 63

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล รายงานผลการสำรวจพบว่า สาเหตุที่ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 73.35% รองลงมาคือ การเอาตัวรอด 56.95% โดยความเอื้ออาทรที่ควรเร่งสร้างให้มีเพิ่มขึ้น คือ ความมีน้ำใจ 74.94% วิธีการปลูกฝังความเอื้ออาทรอย่างเป็นรูปธรรม คือ ปลูกฝังในครอบครัว 87.91% ส่วนคนที่ควรทำหน้าที่นี้ คือ ครอบครัว 89.93% รองลงมาคือ สถานศึกษา 84.86%

ความเอื้ออาทรเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมและวิถีประพฤติปฏิบัติก็เปลี่ยนไปด้วย คนแก่งแย่ง เอาตัวรอดกันมากขึ้น กอปรกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบต่อปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ตามมา ครอบครัวและสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามนี้ รวมถึงสถาบันการเมืองเองที่มีหน้าที่บริหารประเทศก็ย่อมมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น เพื่อให้คนไทยอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ดีเอื้อต่อการมีน้ำใจอารีต่อกัน


ด้าน ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ความเอื้ออาทร เป็นการแสดงออกของอารมณ์และจิตใจที่สะท้อนความรู้สึกอันดีระหว่างกัน ซึ่งมิได้มีวงจำกัดแต่เพียงกับผู้เป็นที่รักหรือคนในครอบครัวเท่านั้น หากยังแสดงถึงเยื่อใยยึดเหนี่ยวระหว่างกันของคนในสังคมด้วย

คนไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤติการณ์ใดๆเกิดขึ้น คนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามพละกำลังของตน ความเอื้ออาทรของคนไทยจึงเป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยสายตาที่ปลอบประโลม รอยยิ้มที่ให้กำลังใจ น้ำเสียงที่แสดงความเข้าใจ เห็นใจและอุ้งมือที่อบอุ่น ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนความเอื้ออาทรได้ทั้งสิ้น ผู้รับที่ทุกข์จะคลายทุกข์ผู้รับที่สุขจะสุขยิ่งๆขึ้นไป ความเอื้ออาทรจึงเป็นความรู้สึกลึกซึ้งยิ่ง

ผลการสำรวจนี้ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงบทบาทของครอบครัวและสถานศึกษาซึ่งเป็นสังคมปฐมภูมิที่สำคัญยิ่งสำหรับการบ่มเพาะ ปลูกฝัง สร้างนิสัยของความเอื้ออาทรให้เป็นคุณลักษณะของคนไทยอย่างยั่งยืน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend