ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผบ.ตร.มอบหมาย ตร.ชั้นสัญญาบัตร มีอำนาจตรวจค้นอาคาร-สิ่งปลูกสร้าง

156 0
ผบ.ตร.มอบหมาย ตร.ชั้นสัญญาบัตร มีอำนาจตรวจค้นอาคาร-สิ่งปลูกสร้าง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกประกาศ มอบหมายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่ามีอำนาจตรวจค้น อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางใดเกินความจำเป็น .

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฉบับที่ 3

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจตรวจค้นตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 4.00 น. เป็นตันไป และข้อกำหนดตามความในมาตร 9 ประกอบตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานกรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พต.2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามข้อ 2 ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นั้น

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงยุติลงโดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุกาณ์ร้ายแรงมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ประกอบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ข้อ 2 และ ข้อ 3จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า มีอำนาจตรวจค้นอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์