ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

150 12
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.


ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔ วปร. เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณประโชน์ให้แก่ส่วนรวม ตลอดจนสร้างความสุข บำบัดทุกข์และความเดือดร้อน โดยสนับสนุนให้พลเมืองได้มีน้ำใจและมีศรัทธาที่จะร่วมกันมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมใกล้ตัว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ และความสามัคคีรวมพลังเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กิจการของโครงการจิตอาสา ฯ ได้ดำเนินการไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดังที่ได้ปรากฎผลเป็นที่ประจักษ์ชัด ตลอดจนได้มีการฝึกอบรมสมาชิก และปลูกฝังแนวความคิดให้บรรดาสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสคัลยณี เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองพระบรมราโชบายมาตั้งแต่เริ่มโครงกร ด้วยความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร รอบคอบทุ่มเทกำลังกายใจ เป็นหลักของโครงการ ฯ ตลอดมา

เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการไปอย่างมั่นคงสมบูรณ์และต่อเนื่องตามจุดประสงค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ

๒. กำกับดูแลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend