ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

รับมือผลกระทบปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

501 1
รับมือผลกระทบปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เชิญผู้แทนจาก 3 เสาประชาคมอาเซียนร่วมประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ รับกังวลผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เคาะเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือก่อนเสนอระดับนโยบายทั้ง 3 เสาพิจารณา


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ(USAID-IGNITE) จัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ(Special Meeting of the Committee of the Whole: Special CoW) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ 4IR โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของคณะทำงานในสาขาต่างๆ ใน 3 เสาประชาคมอาเซียน (เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง)ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เนื่องจากประเด็น 4IR เป็นเรื่องใหม่สำหรับอาเซียนจึงยังไม่มีการหารือในประเด็นที่อาจมีความคาบเกี่ยวระหว่างสาขาและระหว่างเสาซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องมอบฝ่ายเลขาธิการอาเซียนไปจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอร่างยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับ4IR เสนอระดับนโยบายของอาเซียนทั้ง3 เสา พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความกังวลว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ 4IRจะส่งผลให้กว่าร้อยละ50 ของแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนถูกแทนที่โดยระบบอัตโนมัติในทางกลับกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น อาจทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานใหม่ๆเพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประชุมจึงได้ระดมความเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความพร้อมของอาเซียนใน 5ประเด็น ได้แก่ 1.นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2. ทรัพยากรมนุษย์ 3. กรอบกฎระเบียบ 4.ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน และ 5. การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อหารือถึงความท้าทายและเสนอแนวทางในการรับมือร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นพ้องว่าอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง1. การประสานการทำงานระหว่างสาขาและระหว่างเสาเพื่อให้การทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน 2.การแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละสาขาให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ 3.การกำหนดยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับ 4IR นอกจากนี้ สำหรับคณะทำงานรายสาขาของอาเซียน ที่ประชุมเห็นว่าอาจต้องเตรียมความพร้อมด้าน4IR เช่นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อย ทรัพย์สินทางปัญญาการคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร เกษตรและป่าไม้ เป็นต้น 

ปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ7 ของ GDP ของอาเซียน หรือ2.9 ล้านล้านดอลลาร์ คาดว่าในปี 2568 เศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยให้มูลค่า GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านล้านดอลลาร์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์