svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ปฏิรูปราชการเพื่อบริการประชาชน ติดต่อราชการพกบัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียว!

03 พฤษภาคม 2560
34.9 k

"ระบบราชการ" เป็นกลไกที่มีการเรียกร้องมานานให้มีการปฏิรูป เพื่อยกระดับให้การติดต่อราชการมีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเงินมากขึ้น

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กล่าวว่า โมเดลในการปฏิรูประบบราชการ ทาง ก.พ.ร. เตรียมแนวทางในการปฏิรูป ซึ่งน่าจะบรรจุเข้าวาระการประชุม ครม.ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยมีสาระสำคัญคือ
1.ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2. การเชื่อมโยงข้อมูลทางราชการ Government Data
3.ปรับตัวข้าราชการให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้นเป็นหัวใจที่ต้องทำในระยะเร่งด่วน
เลขาธิการ ก.พ.ร. ยกตัวอย่างว่า เดิมทีประชาชนไปติดต่อราชการ จะถูกขอเอกสารจำนวนมาก จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการให้กระทรวงมหาดไทยนำ "สมาร์ทบ็อกซ์" ไปวางไว้ ที่หน่วยงานราชการ

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 
ปฏิรูปราชการเพื่อบริการประชาชน
ติดต่อราชการพกบัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียว!


"ในการติดต่อหน่วยงานไม่ต้องนำสำเนาเอกสารไปอีก ก็เพียงมีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดใบเดียว หรือเวลาทำธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจเสร็จ อยากจะทำบีโอไอ อีไอเอ หรือเครื่องหมายทางการค้าเพิ่มเติมไปถึงหน่วยงานก็จะขอข้อมูลซํ้าเดิมๆ เพิ่มอีก ทั้งที่ความจริงข้อมูลเหล่านี้อยู่ในส่วนราชการอยู่แล้ว
เพื่อการเป็นรัฐบาล 4.0 นี่คือหัวใจ การจะไปสู่ตรงนั้นได้ ข้อมูลต่างๆ ก็ต้องไหลเชื่อมโยงหากันได้ ต่อไปนี้ระบบราชการทำไมต้องขอข้อมูลจากประชาชนเยอะแยะมากมาย ทั้งที่ข้อมูลอยู่ในภาคราชการหมดแล้ว เมื่อเราจัดระบบรัฐบาล 4.0 เสร็จแล้ว ข้อมูลก็จะอยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐทั้งหมด
เลขาธิการ ก.พ.ร. บอกว่า พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ จะเป็นต้นทางของการปฏิรูประบบราชการ เป็นต้นทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะประเทศไทยจะน่าลงทุนน่ามาค้าขายหรือไม่ ถ้ามาเจอขั้นตอนยุ่งยากเขาก็ไม่อยากมา
ส่วนงานด้านการปรับแนวความคิดและวิธีการทำงานของข้าราชการ จะมีการปรับระบบข้าราชการให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เช่น เรื่องแท็กซี่กับอูเบอร์ ก็ให้ข้าราชการลองไปยืนโบกแท็กซี่ดูบ้าง หรือบางหน่วยงานทำไมประชาชนต้องเอารองเท้า สิ่งของไปวางจองคิวตั้งแต่เช้ามืด ซึ่งถ้าเป็นตัวของข้าราชการไปสัมผัสบ้างจะได้รู้ความรู้สึกของประชาชน แล้วก็นำข้าราชการและประชาชนมาอยู่ในห้องเดียวกัน ฟังความทุกข์ของประชาชน แล้วก็จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 
ปฏิรูปราชการเพื่อบริการประชาชน
ติดต่อราชการพกบัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียว!


ส่วนใบอนุญาต 19 ประเภทนำร่อง หลังพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ จะดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้แก่ ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า, ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า, ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืชฯ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย, ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ,
รวมถึงการออกใบอนุญาต.. ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน), ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน, ความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน, ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการขอใบอนุญาตเหล่านี้ จะดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว