ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลขาศอบต.คนใหม่"ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ" ผู้ทำงาน 35ปี ในชายแดนใต้

14.80K 291
เลขาศอบต.คนใหม่ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ผู้ทำงาน 35ปี ในชายแดนใต้

พลิกปูม "ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ" ว่าที่เลขาศอ.บต. 1ในทีมพูดคุยเพื่อสันติสุข รับราชการในพื้นที่ชายแดนใต้ 35 ปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.อต.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศอ.บต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แทน นายภาณุ อุทัยรัตน์ ที่เกษียณอายุราชการแหล่งทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วาระเสนอแต่งตั้งนายศุภณัฐ เสนอโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะกำกับดูแลศอ.บต. ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุคุณสมบัติของนายศุภณัฐ ว่า ปัจจุบันนายศุภณัฐอายุ 59 ปี (28 พ.ย. 2500) จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 การศึกษา จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนความอาวุโส นายศุภณัฐ เป็นรองเลขาศอ.บต. ลำดับที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถ นายศุภณัฐรับราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่แรกในตำแหน่งปลัดอำเภอและนายอำเภอยะหา จังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรในศอ.บต. และรองเลขาธิการศอ.บต. รวมรับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องติดต่อกันมา 35 ปี ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวมทั้งผู้นำศาสนาในพื้นที่และเมื่อมีประกาศคสช.ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ศอ.บต. ทำงานเป็นสองระดับ คือ ศอ.บต. ส่วนกลาง ที่กทม. และศอ.บต.ส่วนหน้า ที่จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ ในฐานะรองเลขาธิการศอ.บต. คนที่ 1 สามารถบริหารงานทั้งระบบทำให้ทุกอย่างดำเนิไปตามประกาศทุกประการ ส่งผลดีต่อทางราชการและประชาชนเป็นอย่างมากนอกจากนี้นายศุภณัฐ เป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการเชื่อมประสานกับฝ่ายความมั่นคงที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อีกตำแหน่ง และปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผลงานที่เป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานไปสู่ระยะที่ 3 การสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างมวลชนให้หัวใจอยู่กับประเทศไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและครบวงจร การประสานงานการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติและสร้างการยอมรับของประชาชน และสร้างความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปส่วนความสามารถพิเศษ นายศุภณัฐ สามารถพูดและฟังภาษามลายูท้องถิ่นได้ รวมทั้งได้ศึกษาหลักคำสอนในพระคัมภีร์ อัลกุรอานโดยนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านมวลชนได้อย่างดีโดยเฉพาะงานด้านการข่าว ทำให้มีเครือข่ายด้านการข่าวค่อนข้างกว้างขวาง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend