svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ไลฟ์สไตล์

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

อว.จัดงาน U2T x RSP @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลักดันโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ-U2T) ผนึกกำลังอุทยานวิทยาศาสตร์ ดึงเทคโนโลยีช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เรียกได้ว่ายืนหยัดส่งเสริมและพัฒนาชุมชน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ล่าสุดขึ้นเหนือเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้สำหรับโครงการ U2T ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่ บูรณาการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าให้แก่คนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการผสานความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ อว. ที่ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ในการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อเกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรม และต่อยอดโครงการ U2T ให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงการดำเนินโครงการ U2T ในตลอดปี 2565 ว่า “โครงการ U2T ได้มีการพัฒนาคนในชุมชนครอบคลุมทั้งสิ้น 7,435 ตำบล โดยตลอดการดำเนินงานได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายมากมายและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลสำเร็จจากการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน นำศักยภาพที่มีทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกัน โดยมุ่งสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญต้องมีความรู้เรื่อง BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว อันเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง แปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดความน่าสนใจได้ ซึ่งโครงการ U2T ได้เสริมองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน พร้อมสนับสนุนในทุกมิติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์จากของในท้องถิ่นได้รับการการันตีในคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นใจในอีกระดับ รวมถึงการเสริมทักษะในด้านการตลาดและบริหารจัดการ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตั้งอยู่ใน 44 มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทย เป็นการเพิ่มศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติของการทำงานร่วมกับโครงการ U2T อีกด้วย ทั้งนี้ ในการส่งเสริมศักยภาพของประชาชนจากโครงการ U2T มุ่งหวังให้เกิดการต่อยอด เพื่อสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถผลักดันให้มีการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมหวังให้ส่งออกนอกประเทศได้อีกด้วย เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ”

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ทางด้านศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “การดำเนินโครงการ U2T เป็นความสำเร็จจากการทำงานแบบบูรณาการ ของหน่วยงานต่างๆ ใน อว. ที่พร้อมพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของขึ้นชื่อในท้องถิ่นแต่ได้มีการต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยเสริมทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างความแตกต่าง เมื่อได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าช่วยในการพัฒนาให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น นับเป็นผลดีกับคนในชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่”

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ช้อปสินค้าของดีจากชุมชนที่ขนจัดแสดง โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นจากจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ U2T จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ อาทิ เห็ดนางฟ้าสมุนไพรสามรส เห็ดนางฟ้าหยอง จากตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พริกแกงกึ่งสำเร็จรูปสูตรอาหารเหนือ จากตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำปู๋สูตรโบราณ จากอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบฝรั่งรสพริกเกลือ จากตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กล้วยฉาบสอดไส้ลิ้นจี่ จากกลุ่มชุมชนทำกินห้วยม่วง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล พร้อมเปิดประสบการณ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกับอาหารอนาคตจากผลิตภัณฑ์โดย “กินแมง” อาทิ น้ำพริกจิ้งโกร่ง ขนมดอกจองจิ้งหรีด คุกกี้จิ้งหรีด ผงโรยข้าวที่รังสรรค์มาจากแมลงต่างๆ ชาเชอรี่กาแฟ จากวิสาหกิจชุมชนแม่ตอนหลวง พริกลาภภภภภภภ ไอเดียเก๋ๆ จากสุเทพ กิน อยู่ ปลอดภัย ชาจีนยูนนาน นมแมคคาเดเมีย จากตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หรือจะเป็นแฟชั่นไอเท็มอย่างเสื้อ ผ้าพันคอ และหมวกมัดย้อมหลายฟังก์ชั่นเป็นทั้งหมวกและกระเป๋า จากตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมายมายที่สร้างการต่อยอด เกิดการเพิ่มจำนวนการผลิต และเกิดการจ้างงานนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น

ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชวนกิน-ช้อปของดีภาคเหนือ ผ่านโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ทั้งนี้ โครงการ U2T มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของ อว. โดยแผนงานในปี 2566 โครงการ U2T ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาชุมชน เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เพียงมุ่งมั่นในการสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพให้ผู้ประกอบการ ยังมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาครบทุกมิติทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาคนด้วยการเสริมความรู้ในด้านความคิดสร้างสรรค์, ความรู้เรื่อง BCG โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน, การตลาด, การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี พร้อมสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงไปยังชุมชน มหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อผลักดันโครงการ U2T สู่ความยั่งยืน

“การดำเนินโครงการ U2T ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ใน อว. ซึ่งตอกย้ำถึงคุณภาพการทำงานแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน โดยหลังจากนี้มุ่งหวังต่อยอดให้หน่วยงานภายใต้สังกัด อว. ทั้ง คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เข้ามาทำงานแบบบูรณาการเพื่อเติมความรู้ เสริมเรื่องเทคโนโลยี และสร้างความเข้าใจในด้านการตลาดและการจัดการ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตำบล และเกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน” ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กล่าวปิดท้าย