10 พ.ย. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศวันเปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ภายใต้มาตรการเข้มท่องเที่ยวปลอดภัยคุมโควิด

29 ตุลาคม 2564 นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่มและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรวิด-19 บัดนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10 พ.ย.นี้ "ดอยอินทนนท์" เปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

10 พ.ย.นี้ "ดอยอินทนนท์" เปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

1. การเข้าออกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (แบบไป - กลับ)

 • นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคมสูงสุด (สีแดง) และ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค. นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ครบ 2 เข็มหรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบ AnticenLest Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
 • ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q
 • นักท่องเที่ยว เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตรวจสอบดังนี้ 

- นักท่องเที่ยวชาวไทย ให้แสดงเอกสารตัวจริงหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก

- นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้แสดงหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

- หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนของนักท่องเที่ยวทุกคนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ (เอกสารหรือใบรับรองการรับวัคซีนผ่านแอทพลิเคชัน "หมอพร้อม"

- หลักฐานแสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อ ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ เอกสารการตรวจเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT - PCR

- กรณี นักท่องเที่ยวที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด - 19 แล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษา สิ้นสุด ให้แสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบูว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA

10 พ.ย.นี้ "ดอยอินทนนท์" เปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

2. การพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 • นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบAntigen Test Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • ต้องจองพักแรมส่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://mps.dnp.go.th โดยสามารถจองและชำระเงินก่อนเข้าพัก 90 วัน ก่อนเดินทาง
 • ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q
 • นักท่องเที่ยวแสดงเอกสารหลักฐานและเตรียมข้อมูลของผู้เข้าพักทุกคนให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.ที่ 31
 • ลงทะเบียนเข้าพักอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามแบบฟอร์มของอุทยานแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.ที่ 31
 • ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA
 • ลงทะเบียนเข้า - ออก อุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thai-Chana
 • นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามข้อกำหนดปริมาณการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวในบริเวณที่เปิดให้พักแรม

10 พ.ย.นี้ "ดอยอินทนนท์" เปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

 

10 พ.ย.นี้ "ดอยอินทนนท์" เปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ